Anselm Hartog †

  -    -  Anselm Hartog †

Nachruf Anselm Hartog

Anselm Hartog †

Eerst viftig jaar oud is te Berlin een merkwaardig man overleden. Merkwaardig, om de positie die hij als Nederlander in het buitenland heeft weten te veroveren. Anselm Hartog, die de zoon is van wijlen den voor enkele jaren op hoogen leeftijd te Amsterdam overleden musiciloog Jacques Hartog, was namelijk directeur van het Berliner Tageblatt en van de over heel de wereld bekende Berlijnsche uitgeversfirma Rudolf Mosse. Dat Nederlandsche kunstenaars in het buitenland gevierd worden en er vaak leidende plaatsen innemen is algemeen bekend; dat Nederländsche mannen der wetenschap buiten onze grenzen hoog staan aangeschreven en Nederlandsche technici er zeer gezocht zijn, behoeven wij niet nader aan te stippen. Van mannen die ook op het gebied van den handel in het buitenland vooraan staan in de rüjen der grooten hoort men echter zelden. Zóó een was Anseim
Hartog. Dat hij niettemin Nederlander was gebleven, zijn geboorteland hoog hield in den vreemde, bewijst zijn ijver als bestuurslid der Vereeniging “Nederland en Oranje”, de vereeniging die te Berlin de belangen der Nederlanders voorstaat, hun gevoel van saamhoorigheid levendig houdt en ontwikkelt. Ook onze regeering heeft zin groote verdiensten erkend, door hem te benoemen tot ridder in de Orde van Oranie Nassau.

Anselm Hartog, 1926, The Netherlands in portraits – early 20th century. Online


Erst fünfzig Jahre alt, ist ein bemerkenswerter Mann in Berlin gestorben. Bemerkenswert, weil er es geschafft hat, als Niederländer im Ausland eine Position zu erlangen. Anselm Hartog, der Sohn des vor einigen Jahren in hohem Alter in Amsterdam verstorbenen Musikwissenschaftlers Jacques Hartog, war Direktor des Berliner Tageblatts und des weltbekannten Rudolf Mosse Verlags. Dass holländische Künstler im Ausland berühmt sind und dort oft führende Positionen einnehmen, ist allgemein bekannt; dass holländische Wissenschaftler ausserhalb unserer Grenzen hoch angesehen und holländische Techniker dort sehr gefragt sind, brauchen wir nicht zu erwähnen. Selten hört man jedoch von Männern, die im Ausland auf dem Gebiet des Handels an der Spitze der Grossen stehen. Ein solcher Mann war Anseim Hartog. Dass er dennoch ein Niederländer geblieben ist, der sich im Ausland für sein Vaterland eingesetzt hat, beweist sein Eifer als Vorstandsmitglied des Niederländisch-Oranischen Vereins, des Vereins, der die Interessen der Niederländer in Berlin fördert und ihr Zusammengehörigkeitsgefühl lebendig hält und entwickelt. Auch unsere Regierung hat seine grossen Verdienste gewürdigt und ihn zum Ritter des Ordens von Oranien-Nassau ernannt.

(Übersetzung DeepL)